Pravila i uslovi registracije domena

rnids-OR-L-D

1. Opšti uslovi.

1.1. Ovim pravilnikom se uređuje odnos između korisnika usluga (u daljem tekstu Korisnik) i društva Alkemy Play d.o.o. ( u daljem tekstu Alkemy) za uslugu registracije domena (u daljem tekstu usluga).

2. Odredbe sporazuma.

2.1. Naručivanje usluge se vrši preko web stranice gde i prihvatate ove uslove korišćenja. Ugovor biva važeći od trenutka kada dobijete obaveštenje od Alkemy-a o registraciji vašeg domena.

3. Registracija domena.

3.1. Specifikacija usluge će biti prikazana na predračunu/računu Alkemy-a.

3.2. Prilikom podnošenja zahteva za registraciju .rs domena, korisnik je dužan da ovlašćenom registru pruži tačne, potpune i važeće podatke o registraciji. Potrebni podaci za registraciju domena:

Ako domen registrujete kao fizičko lice:
  • ime i prezime
  • prebivalište
  • administrativni i tehnički kontakt
  • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Ako domen registrujete kao pravno lice ili preduzetnik:
  • poslovno ime
  • sedište
  • matični broj
  • PIB
  • administrativni i tehnički kontakt
  • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena Alkemy-u dostavi kopije potrebnih isprava kojima dokazuje da ima pravo na registraciju .rs domena. Ako u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena Alkemy ne primi potrebne kopije isprava, domen može biti obrisan, bez prava na povraćaj naknade za registraciju domena.

3.3. Domen se registruje na ime Korisnika i u njegovom je vlasništvu. Alkemy zadržava pravo da bude administrativni, tehnički i/ili kontakt za plaćanje računa domena tamo gde smatra da je to neophodno.

4. Naknada za uslugu.

4.1. Plaćanje registracije domena se vrši u vidu avansne uplate na osnovu predračuna koji se šalje korisniku pri naručivanju usluge. Uplata se vrši putem elektronskog plaćanja na sajtu gde se obavlja registracija, ili na šalteru u banci ili pošti na tekući račun naveden na predračunu. Po prijemu predračuna, korisnik je dužan da izvrši uplatu za registraciju najkasnije u roku od 3 dana. Ukoliko je uplata za obnovu domena, da bi domen bio obnovljen uplata treba da bude evidentirana najkasnije 3 dana pre isteka domena.

4.2. RNIDS (Registar nacionalnog Internet domena Srbije) vrši registraciju .rs domena prema pravu prvenstva (first-come, firstserved princip). To praktično znači, da ako dva ili više zainteresovanih registranata istovremeno pošalju zahtev za registraciju istog domena, RNIDS prihvata samo prvi pristigli zahtev. Alkemy će poslati zahtev za registraciju domena najkasnije 24h nakon prijema izvoda iz banke na kojem se vidi da je izvršena uplata od strane korisnika.

4.3. Alkemy ima pravo da ne pruži naručenu uslugu u slučaju da korisnik ne izvrši plaćanje u datom roku.

4.4. Alkemy se obavezuje da će, pre novog ugovornog perioda, najmanje jednom poslati predračun za obnovu domena, ukoliko je domen moguće obnoviti od strane Alkemy-a. Alkemy neće biti odgovoran za domene čija registracija nije obnovljena zato što korisnik nije blagovremeno izvršio uplatu. U tom slučaju korisnik je odgovoran za obnovu svog domena. Korisnik je obavezan da ima ažurne kontakt podatke u svom nalogu i Alkemy nije odgovoran ukoliko zbog neažurnosti kontakt podataka korisnik ne primi obaveštenja koja mu se šalju.

4.5. Vreme trajanja zakupa važi za period za koji je korisnik i izvršio uplatu a najduže 10 godina. U slučaju kašnjenja uplate za obnovu registracije domena, ukoliko je domen moguće obnoviti, cena obnove domena će zavisiti od trenutne cene na dan obnove domena.

4.6. Korisnik ima obavezu da po prijemu predračuna obavesti Alkemy ukoliko postoje neke nepravilnosti kako bi se greška blagovremeno otklonila.

4.7. Povećanje cene za uslugu se može izvršiti samo za naredni pretplatnički period. U tom slučaju će korisnik biti obavešten 30 dana unapred putem elektronske pošte i preko web stranice na svom korisničkom nalogu. Pri snižavanju cena nije obavezno obaveštavati korisnika ali će Alkemy i u tom slučaju obavestiti Korisnika potem elektronske pošte i na web stranici.

4.8. Ukoliko zbog povećanja cene usluga korisnik nije zadovoljan, on može da otkaže uslugu.

4.9. Ne vrši se povraćaj uplaćenih sredstava korisniku za registraciju domena.

5. Odgovornost Alkemy d.o.o.

5.1. Alkemy zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama, ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni razlozi, za potrebe održavanja sistema i ukoliko to zahtevaju organi vlasti ili ovlašćena lica registranata relevantnih tipova domena.

5.2. Alkemy se obavezuje da će korisničke informacije držati u tajnosti iz bezbednosnih razloga ali i zadržava pravo da u skladu sa pravilnikom registrara top-level domena objavi podatke o vlasniku domena na Whois bazi podataka i da informacije o korisniku da organima vlasti, ukoliko se radi o korisniku koji je pod istragom.

5.3. Korisnik je odgovoran ukoliko povredi pravilnik RNIDS-a ili pravilnik nekog drugog top level registara. Alkemy nije odgovoran za eventualne povrede prava svojine, copyrights, i bilo kakve lažne i nepotpune informacije koje se prikazuju na portalu korisnika pod domenom registrovanim preko Alkemy-a. Alkemy za napred navedene radnje neće snositi posledice.

5.4. Ugovorni period je period trajanja pretplate i nije manji od godinu niti duži od deset godina. Alkemy ne snosi odgovornost za posledice i indirektnu štetu (kao što je gubitak informacija, postavljanje pogrešnih podataka, na primer u slučaju da neko neautorizovano, treće lice, izvrši upad u resurse Alkemy-a).

6. Obaveze korisnika usluga.

6.1. Ukoliko korisnik prekrši pravilnik ili se ponaša u suprotnosti sa zakonom, i na taj način nanese štetu Alkemy-u, dužan je da isplati određenu nadoknadu prema važećem pravilniku.

6.2. Korisnik se obavezuje da neće koristiti resurse za neovlašćen pristup u Alkemy-ove sisteme u cilju nanošenja štete sistemu, da neće ni na bilo koji drugi način kršiti važeći pravilnik Alkemy-a i da neće širiti viruse ili druge vrste kodova koji bi mogli naneti štetu sistemu ili drugim korisnicima.

6.3. Ukoliko Alkemy utvrdi da Korisnik zloupotrebljava sistem i na taj način krši zakon i ove uslove, biće stopiran bez odlaganja. Alkemy ima prava da preuzme informacije sa postavljenog sadržaja klijenta koje se mogu iskoristiti isključivo kako bi se otklonile greške nastale zloupotrebom od strane Korisnika.

6.4. Korisnik mora uvek da ima ažurne kontakt podatke, kako bi Whois servis RNIDS-a na ispravan način i sa svim potrebnim kontakt informacijama identifikovao korisnika domena.

6.5. Korisnik je odgovoran kako za ime domena tako i za sadržaj koji se na tom domenu prikazuje.

6.6. Korisnik je odgovoran za domen i mora da vodi računa o tome da domen ne sme imati bilo kakve veze sa pornografskim sadržajem i da ni na koji način ne vređa druge osobe na verskoj, nacionalnoj, polnoj ili drugoj osnovi. Alkemy zadržava pravo da ovakvog korisnika i isključi.

6.7. Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena, korisnik izričito potvrđujete da je upoznat sa Opštim uslovima o registraciji .rs domena kao i Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena RNIDS-a i da ih u potpunosti prihvata.