Uslovi korišćenja Webexpress servisa i usluga

1.Opšta pravila

Korišćenjem ili posetom servisa, usluga, sajta u vlasništvu preduzeća Alkemy Play d.o.o. (u daljem tekstu Webexpress), dajete pristanak ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih Uslova korišćenja, molimo Vas da ne koristite servise i usluge Webexpress-a .

Ovi Uslovi korišćenja su osnov za pravnu i zakonsku odgovornost koja proizilazi iz Vašeg korišćenja usluga i servisa koje pruža Webexpress. Ovi Uslovi se smatraju i Ugovorom na daljinu između Webexpress-a i Korisnika servisa (u daljem tekstu Korisnik, su sva pravna i fizička lica koja posećuju ili koriste sajt, servise ili usluge Webexpress-a).

Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između ugovornih strana bez istovremenog fizičkog prisustva ugovornih strana, isključivo upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Korisnik daje izričitu predhodnu saglasnost i potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ovih Uslova (i u smislu odustajanja od ugovora na daljinu) i da gubi pravo na odustajanje od kupovine u trenutku kada izvrši plaćanje Webexpress-u za traženu uslugu ili korišćenje servisa.

Ako se utvrdi da je bilo koji deo ovih Uslova neizvršiv, preostali deo će ostati u punoj snazi. Ako Webexpress nije u mogućnosti da ispuni bilo koji deo ovog sporazuma, to se neće smatrati odricanjem.

Ovi Uslovi korišćenja će se primenjivati na sve Korisnike servisa i usluga, uključujući i Korisnika koji nudi proizvode, sadržaj ili drugi materijal ili uslugu na sajtu ili preko sajta stvorenih od strane Korisnika korišćenjem Webexpress-ovih servisa ili usluga.

AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA NAPUSTITE SAJT I ODMAH PREKINITE KORIŠĆENJE Webexpress SERVISA I USLUGA. AKO ŽELITE DA KORISTITE USLUGE I SERVISE Webexpress-A MORATE DA PROČITATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA I OZNAČITE DA IH POTVRĐUJETE TOKOM PROCESA REGISTRACIJE.

Da bi ste mogli da koristite određene Webexpress servise možda ćete morati da prihvatite dodatne ili posebne uslove korišćenja osim ako to nije drugačije određeno uslovima koji važe za servise koje ste izabrali.

Webexpress može da izmeni ove Uslove korišćenja i takva izmena stupa na snagu objavljivanjem na sajtu. Korišćenjem servisa i usluga nakon objavljivanja izmena potvrđujete da se slažete sa svim objavljenim izmenama. Zbog toga je važno da Uslove korišćenja redovno proveravate kako bi bili sigurni da ste upoznati sa izmenama ukoliko ih ima.

Ne smete preneti sve ili neku od Vaših prava ili obaveza iz ovih Uslova drugim licima i Vi ste jedini pravno i zakonski odgovorni za sve aktivnosti na Vašem nalogu koristeći usluge i servise Webexpress-a, uključujući i Vaše ponašanje prema krajnjim korisnicima kao i odgovornost za sav sadržaj koji postavite, šaljete ili publikujete.


2. Servisi i usluge

U punom skladu sa Uslovima korišćenja, Webexpress pruža servise i usluge koji mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na formiranje, skladištenje, upravljanje, deljenje i povezivanje medija ili dokumenata (uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, korisničke komentare, poruke, informacije, podatke, grafike, fotografije, slike, ilustracije, animacije, softver, audio i video, sve pomenuto je poznato i u daljem tekstu pomenuto pod imenom ''Sadržaj'').

Usluge i servisi koje pruža Webexpress su dostupni korisnicima TAKVI KAKVI JESU i Webexpress ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške, gubitak profita, prihoda, podataka, finansijske gubitke ili posrednu, posebnu, posledičnu, uzročnu ili kaznenu štetu nastalu korišćenjem servisa ili usluga od strane Korisnika ili ukidanjem servisa ili dela servisa od strane Webexpress-a.

Prihvatanjem ovih Uslova nedvosmisleno potvrđujete da nećete koristiti usluge i servise Webexpress-a neovlašćeno ili u nezakonite svrhe, da nećete slati niti prenositi viruse ili neki drugi destruktivni ili štetni kod i da preuzimate svu odgovornost da obezbedite poštovanje zakona za sve radnje koje preduzimate uključujući ali ne i ograničavajući se na zakon o autorskim pravima. Ukoliko do toga dođe Korisnik snosi svu materijalnu štetu i sve zakonske posledice koje povlači takav postupak.

Usluge i servise koje pruža, Webexpress može po svom nahođenju da promeni, obustavi ili prekine iz bilo kog razloga, u bilo koje veme, uključujući i dostupnost bilo kom Sadržaju ili delu Sadržaja objavljenom od strane Korisnika.

Webexpress može uvesti ograničenja na sve ili bilo koji deo servisa ili usluga, ili ograničiti pristup delovima ili svim servisima ili uslugama bez predhodnog obaveštenja ili obaveze prema Korisniku tih servisa ili usluga.

Webexpress može naplaćivati korišćenje servisa ili dela servisa i može uključiti reklame ili druge komercijalne sadržaje u bilo koji servis ili web stranicu, uključujući i one napravljene ili korišćene od strane Korinsika, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Ukoliko nam na bilo koji način ukažete na greške u servisu, predložite unapređenje servisa ili date bilo kakvu informaciju Webexpress to može iskoristiti u razvoju svojih servisa bez ikakve obaveze prema Vama. Korišćenjem Webexpress servisa i usluga izjavljujete i garantujete da su sve informacije koje ste uneli prilikom kreiranja Vašeg naloga istinite i tačne kao i da Vaše korišćenje servisa i usluga ne krši bilo koji zakon ili propis.

Maloletnici ne smeju da koriste, kupuju i nadograđuju usluge, servise ili aplikacije.

Shodno tome, prijavom na naše servise, kupovinom usluge ili korišćenjem besplatnih servisa izjavljujete i potvrđujete da imate više od 18 godina starosti i da imate punu pravnu sposobnost da izvršite takvu akciju bez potrebe za bilo kakvim dodatnim odobrenjem ili saglasnosti.

3. Zaštita ličnih podataka i komunikacija sa korisnicima

Korišćenjem servisa i usluga, dajete dozvolu Webexpress-u da Vas obaveštava o servisnim, administrativnim i drugim informacijama koje Webexpress smatra važnim za korišćenje servisa i usluga (informacija o isteku plaćenog perioda za korišćenje servisa i usluga, noviteti u servisu, informacije o plaćanjima i sl.).

U ime Webexpress-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca i prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima naših usluga i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Vaša email adresa koju unesete prilikom registracije neće biti iskorišćena za druge namene osim za kontakt prilikom poručivanja roba ili usluga sa našeg sajta kao i za obaveštavanje o drugim uslugama koje su ili će biti u prodaji od strane Webexpress-a. Vaša email adresa neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

U slučaju potrebe vaši lični podaci poput broja telefona će biti iskorišćeni za potrebe ostvarivanja kontakta i provere vaših podataka i porudžbina ali neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

Webexpress zadržava pravo da statistički obrađuje podatke korisnika i da iste koristi za sopstvene potrebe, u skladu sa važećim zakonskim aktima.

Mogućnost komunikacije putem elektronske pošte i telefona sa našom tehničkom podrškom je izraz dobre volje, razumevanja i želje da pomognemo našim korisnicima da ostvare svoj interes korišćenjem naših servisa i usluga i u tu svrhu smo obezbedili i pomoćna sredstva u vidu pisanih tutorijala i video tutorijala kako bi smo pomogli našim korisnicima u korišćenju naših servisa. To ni u kom slučaju nije naša obaveza prema korisnicima naših servisa i usluga.

4. Sadržaj i korišćenje servisa

Neki od naših servisa Vam omogućavaju da postavite, povezujete, publikujete Sadržaj. Korišćenjem naših servisa i postavljanjem Sadržaja Vi potvrđujete vlasništvo nad tim Sadržajem i preuzimate punu zakonsku i pravnu odgovornost za Sadržaj koji postavite, povezujete, publikujete i koristite na našim servisima i kroz naše usluge.

Postavljanjem ili publikovanjem Sadržaja putem servisa i usluga, dajete Webexpress-u pravo da koristi, modifikuje, adaptira i vrši druge izmene Vašeg Sadržaja.

Servisi Webexpress-a omogućavaju povezivanje sa Sadržajem treće strane (npr. YouTube) i linkove ka sajtovima trećih lica koji nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Webexpress-a. Webexpress nema kontrolu nad takvim Sadržajem i ne preuzima nikakvu odgovornost za Sadržaj, pravila privatnosti za sadržaj trećeg lica ili sajtova ili bilo koji njihov Sadržaj.

Korišćenjem naših servisa i usluga izričito oslobađate Webexpress svake odgovornosti koje proizilaze iz Vašeg korišćenja naših servisa ili usluga kao i od odgovornosti za Sadržaj koji koristite.

Vi, kao Korisnik naših servisa, jedini ste odgovorni u svakom smislu za sve radnje, poslove i postupke koje vršite korišćenjem naših servisa.

Vi ste u obavezi i odgovorni ste za izradu uslova korišćenja, politike privatnosti, ugovora, garancija, obaveštenja i drugih dokumenata koje koristite u komunikaciji sa krajnjim korisnicima ili ste u obavezi da koristite u skladu sa zakonom.

5. Pristup servisima

(a) Webexpress Vam ovim putem daje dozvolu da koristite servise u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, pod uslovom da (i) nećete koristiti servise niti pristupati servisima na način koji nije predviđen samim servisom i koji je u suprotnosti sa našim instrukcijama za korišćenje servisa. (ii)da ćete se ponašati u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja.

(b) Da bi ste pristupili nekim servisima morate da kreirate nalog. Kada kreirate svoj nalog, morate obezbediti tačne i potpune informacije. Ukoliko dođe do narušavanja sigurnosti ili neovlašćenog korišćenja Vašeg naloga o tome morate odmah obavestiti Webexpress.

Webexpress nije odgovoran za gubitke i štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem Vašeg naloga. Vi ste jedini odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju korišćenjem Vašeg naloga. Vaš nalog može biti izbrisan i Vaša prijava može biti odbačena bez upozorenja ukoliko prekršite neki od navedenih uslova.

6. Prestanak rada Servisa

a. Servisi mogu biti ukinuti sa naše strane, bez obrazloženja i u svakom trenutku.

b. Možete prestati da koristite servise, bez obrazloženja, poštujući sve navedene uslove a posebno uslove i obaveze navedene pod 'Naknada i rokovi korišćenja servisa i usluga' .

c. Možemo prekinuti pružanje usluga i servisa bez ikakvih obaveza i najave ukoliko prekršite bilo koji od uslova pomenutih u ovim Uslovima korišćenja ili drugim našim uslovima o korišćenju naših servisa

d. Obaveštenje o prestanku rada ili ukidanju servisa i usluga može biti poslato na email adresu povezanu sa Vašim nalogom. Nakon ukidanja servisa imamo pravo da obrišemo sve podatke, datoteke ili druge informacije koje se čuvaju i u vezi su sa Vašim nalogom.

7. Davanje pristupa za druge naloge i servise

Neki od naših servisa i usluga zahtevaju da nam date pristup ili da nam date informacije za prijavljivanje na Vaše naloge i servise koje imate sa drugim pružaocima usluga i servisa (na primer Vaš Facebook ili Google nalog). Kada nam dajete te informacije za pristup ili nam dozvolite pristup na Vaše naloge na drugim servisima Vi potvrđujete da ste upoznati sa pravima i uslovima za davanje pristupa toj vrsti podataka i informacija i da imate pravo da nam prosledite te podatke.

8. Prodaja korišćenjem naših servisa

Neke od servisa i usluga Webexpressa pružaju mogućnost da prodaje i kupovine robe ili usluge (u daljem tekstu ''Komercijalni proizvodi'') putem sajtova-prodavnica (u daljem tekstu Prodavnica) koji su napravljeni ili dizajnirani preko naših servisa. Plaćanje putem Interneta platnom karticom se vrši i obrađuje preko provajdera za prodaju na Internetu putem platnih kartica, (u daljem tekstu Provajdera) i sa kojima ako je to potrebno ima potpisane ugovore o prodaji putem Interneta.

Webexpress samo pruža uslugu kreiranja prodavnice i korišćenja platforme pomoću koje Kupci (kupcima se smatraju Korisnici koji izvrše kupovinu na sajtovima napravljenim uz pomoć naših servisa) i Prodavci (prodavcima se smatraju Korisnici naših servisa koji su kreirali online prodavnicu korišćenjem naših servisa) mogu da ostvare kontakt i ugovore kupoprodaju Komercijalnih proizvoda i ni u kom slučaju nije odgovoran za usluge Provajdera.

Da biste mogli da kreirate Prodavnicu morate imati registrovan domen preko Webexpress-a na kojem će biti postavljena prodavnica. U okviru prodavnice morate prikazati kontakt informacije koje sadrže, ali ne ograničavaju se na Ime Preduzeća, Adresa Preduzeća, PIB, Matični Broj, Telefon, e-mail adresa. Kupci Komercijalnih proizvoda će sve neophodne akcije za plaćanje, unos podataka za plaćanje i samo plaćanje obavljati na serverima Provajdera, gde će biti preusmereni sa naših servisa nakon izbora načina plaćanja koji podrazumeva plaćanje kod tog Provajdera. Kupac i prodavac samom akcijom kupoprodaje potvrđuju da su upoznati sa pravilima i uslovima koje propisuje i određuje Provajder.

Sve informacije o platnim karticama kupaca se prikupljaju od strane Provajdera koje je prodavac izabrao i koje koristi kao opciju plaćanja u svojoju prodavnici. Webexpress ne uzima, ne snima, niti traži od kupaca i posetioca Internet prodavnica, napravljenih uz pomoć naših servisa, podatke o platnim karticama i samim tim ne može biti odgovoran za bilo kakve zloupotrebe platnih kartica prilikom plaćanja putem servisa Provajdera. Prilikom ponude, prodaje ili kupovine Komercijalnih proizvoda prihvatate i sledeće uslove i pravila:

a. Nе smete nuditi niti prodavati/kupovati nezakonite ili ilegalne Komercijalne proizvode, uključujući i one koji su falsifikovani, ukradeni ili stečeni prevarom. Komercijalni proizvodi koje prodajete korišćenjem naših servisa i usluga moraju biti u skladu sa svim važećim zakonima Republike Srbije.

b. Ne smete imati u ponudi niti prodavati ili kupovati Komercijalne proizvode koji narušavaju ili krše prava intelektualne svojine ili vlasnička prava drugog lica.

c. Ne smete ponuditi niti prodavati bilo kakav Komercijalni proizvod koji su neprikladni, uvredljivi, pornografski, seksualno eksplicitni ili nasilni.

d. Ne smete ponuditi niti prodavati bilo koji komercijalni proizvod koji je proizveden kao ili pre svega namenjen da se koristi kao oružje, uključujući i oružje, zabranjene uređaje i municiju.

e. Ne smete ponuditi niti prodavati/kupovati komercijalne proizvode koji krše ili imaju pretenzije da krše privatnost pojedinca ili mogu da budu pogrdni, klevetnički ili da na neki drugi način mogu da ugroze prava i privatnost drugog lica.

f. Ne smete da koristite slike i imena trećih lica (uključujući i značajne ličnosti), prilikom ponude ili prodaje komercijalnih proizvoda bez predhodnog dobijanja dozvole od tih lica.

Zadržavamo pravo da bez upozorenja ukinemo prodavnicu, bez naknade i bilo kakve odgovornosti prema kupcu ili prodavcu zbog ponude ili prodaje Komercijalnih proizvoda koji krše ove Uslove. Bez ikakve obaveze i ograničenja u odnosu na druge uslove i bez ikakvih obaveza prema prodavcu ili kupcu možemo ukloniti sadržaj koji se odnosi na ponudu ili prodaju komercijalnih proizvoda koji su u suprotnosti sa ovim Uslovima.

Korišćenjem naših servisa i usluga potvrđujete da ste upoznati sa svim Vašim obavezama koje proizilaze iz ovih Uslova i da snosite svu pravnu i zakonsku odgovornost koja proizilazi iz Vašeg korišćenja naših servisa i usluga.

Webexpress ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške, gubitak profita, prihoda, podataka, finansijske gubitke ili posrednu, posebnu, posledičnu, uzročnu ili kaznenu štetu nastalu prodajom/kupovinom Komercijalnih proizvoda koja nije u skladu sa ovim Uslovima.

9. Naknada i rokovi korišćenja servisa i usluga

a. Za servise koji se plaćaju možete izabrati mesečnu ili godišnju ugovornu obavezu plaćanja za korišćenje naših servisa i usluga ukoliko drugačije nije dogovoreno u zavisnosti od servisa i usluga koju izaberete.

b. Nakon isteka izabrane ugovorne obaveze za plaćanje naših servisa možete nadograditi ili promeniti Vaš ugovor sa bilo kojim drugim ugovorom koji budemo imali u ponudi. Ukoliko u toku izabrane ugovorne obaveze plaćanja iz bilo kog razloga prestanete da koristite naše servise i usluge nemate pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime naknade za korišćenje servisa.

c. Po isteku izabrane ugovorne obaveze plaćanja, Vaš ugovor će se automatski obnoviti po istim uslovima. Ukoliko želite da promenite ili raskinete izabranu ugovornu obavezu to morate zatražiti pismenim putem minimalno 15 radnih dana pre isteka predhodno izabrane ugovorne obaveze. Raskid i promena ugovora mora biti zatražen kroz Vaš nalog koji imate za korišćenje datog servisa i/ili usluge za koji važi ugovor.

d. Ukoliko raskinete ugovornu obavezu tj. prestanete da koristite naš servis, ili dođe do ukidanja servisa i usluga iz bilo kog razloga nismo u obavezi da čuvamo sadržaj koji ste uneli, niti imamo obavezu da Vam na bilo koji način prosleđujemo sadržaj koji ste uneli koristeći naše servise i usluge.

e. Samo servisi i usluge za koje je jasno naznačeno da su ''besplatne'' ili ''bez naknade'' su besplatni i za njih nemate obavezu plaćanja za korišćenje.

f. Ako ste se registrovali za probni period korišćenja naših servisa i usluga koji to dozvoljavaju, i ukoliko želite da nakon probnog perioda imate pristup servisu ili usluzi i sadržaju koji ste uneli tokom probnog perioda morate izabrati i izvršiti plaćanje ugovorne obaveze za servis ili uslugu koji ste izabrali da koristite u probnom periodu. Ukoliko ne izvršite plaćanje ugovorne obaveze, nakon isteka probnog perioda, nećete moći da pristupite izabranom servisu ili usluzi.

Webexpress može da promeni i modifikuje cene za sve ili deo usluga za neke ili za sve naše korisnike u bilo koje vreme i po našem nahođenju. Sve ove promene će stupiti na snagu nakon njihovog objavljivanja na sajtu ili neposrednom komunikacijom sa Vama, osim ako nije drugačije naznačeno.

10. Porezi i takse

Preuzimate punu odgovornost i sve obaveze za sve poreze, takse i obaveze prema Republici Srbiji bilo koje vrste a koje su u vezi sa uslugama i proizvodima koje prodajete i nudite korišćenjem naših servisa. To uključuje bilo koji porez na promet i druge vrste poreza koji se odnose na kupovinu ili prodaju koju obavljate korišćenjem naših servisa. Mi nismo odgovorni za plaćanje bilo koje vrste poreza, taksi ili obaveza koje se plaćaju u skladu sa ili u vezi sa kupovinom/prodajom koju vršite korišćenjem naših servisa.

Prilikom kupovine ili prodaje preko naših servisa Vaša je obaveza i odgovornost da znate i da utvrdite da li je ili nije potrebno da platite porez, kao i načini na koji se vrši plaćanje poreza. Mi nismo odgovorni za Vaše poslovanje koje se obavlja korišćenjem naših servisa i usluga. Vi preuzimate svu odgovornost za postupke i poslovanje koje obavljate korišćenjem naših servisa i usluga.

Ako koristite naše usluge ili servise izvan Republike Srbije Webexpress ne daje garancije da su usluga ili servis i Sadržaj ili Komercijalni proizvod prikladni ili dostupni za upotrebu na svim geografskim lokacijama. Vi ste lično odgovorni za poštovanje svih važećih zakona Republike Srbije, uključujući bez ograničenja izvozne i uvozne propise i važeće zakone drugih zemalja.


VI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA TAČNOST I SVRSISHODNOST SVIH PODATAKA NA SAJTU KOJI STE NAPRAVILI UZ POMOĆ NAŠIH SERVISA; UKLJUČUJUĆI OBRAČUN POREZA, CENE, NAZIVA PROIZVODA,TROŠKOVE SLANJA; VI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA SVE INFORMACIJE I SVAKU POTENCIJALNU ŠTETU NASTALU USLED NETAČNIH INFORMACIJA NA VAŠEM SAJTU KOJI STE NAPRAVILI UZ POMOĆ NAŠIH SERVISA. MI NISMO U OBAVEZI DA ČUVAMO KOPIJE DOKUMENATA KOJE ŠALJETE I POSTAVLJETE I VAŠA JE OBAVEZA DA ČUVATE KOPIJE SVIH DOKUMENATA KOJE STE PREDOČILI, POSLALI ILI PRIKAZALI KRAJNJIM KORISNICIMA KORISTEĆI SERVISE WebexpressA.

Više o Pravilima i uslovima registracije domena i korišćenja naših servisa možete naći na: